Projecten

Dit wordt een pagina met een overzicht van alle prominente (grote) projecten.

1. Wij bouwen aan… Young Professionals netwerk

Het Young Professional programma bestaat uit challenges waarvoor jong talent van de bedrijven binnen acht werkdagen een concrete oplossing biedt. De teams gaan aan de slag in wisselende samenstellingen en met diverse achtergronden. Het resultaat? Unieke crossovers en innovatieve oplossingen. Volgens EDB-voorzitter Sjoerd Vollebregt wordt innovatiekracht gestimuleerd door mensen uit diverse disciplines in teamverband te laten excelleren: ‘In de Drechtsteden hebben we gekozen voor een unieke aanpak. Bij de ontwikkeling van belangrijke innovaties door de wereldwijd opererende bedrijven in de Drechtsteden, worden young professionals van verschillende bedrijven en disciplines samengebracht. Zij werken met een concrete challenge aan deeloplossingen voor nieuwe producten, diensten of toepassingen. Dit is een intensief traject dat in de eerste plaatst is gestart om samen met bedrijven en kennisinstellingen een meer dan uitstekende en inspirerende omgeving te realiseren voor young professionals, alsmede de innovatiekracht van de regio verder te versterken.’ Deze community ontdekken?

Rol EDB: initiëren, verbinden, managen

2. Wij bouwen aan… gevoel van trots in de regio

Door middel van het iconenproject worden op verschillende plekken in de Drechtsteden regio iconen gerealiseerd. De regio moet meer gebruik maken van de grootste troef: het water. Het moet de verbindende schakel in de gebiedsontwikkeling vormen. Daar wordt vaart in gebracht door vier iconen te ontwikkelen. Een cirkel om drie bruggen en in het midden een fontein op het unieke drierivierenpunt vormt het bruisend hart van de Drechtsteden. De uitgelezen locatie voor ontsluiting en unieke beleving. De ontwerpen liggen klaar. Met een motel aan de brug over de Noord, het verlichten van de Zwijndrechtse brug en lasers voor het uitlichten van de Papendrechtse brug. De fontein op het drierivierenpunt verbindt de drie oevers van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. In 2019 start de EDB, samen met het bedrijfsleven, het haalbaarheidsonderzoek. In 2018 werd door de zeven burgemeesters van de Drechtsteden het startsein gegeven voor dit project.

Rol EDB: managen

3. Wij bouwen aan… innovatie in de binnenvaart

Een mooie historie. Nu maken we de binnenvaart klaar voor de toekomst. De afstand tussen ondernemers onderling en zeker naar innovatieprogramma’s en kennisinstellingen is nog te groot. De sector moet doorpakken op het bundelen van kennis, innovatie en marktmodellen. Het vakmanschap van de binnenvaartondernemer bepaalt het imago en de kwaliteit die de sector kenmerkt. In het Binnenvaart Centre of Excellence wordt de hoogwaardige vakkennis van ondernemers in de sector gebundeld. Concrete vraagstukken die bij ondernemers leven worden in teams pragmatisch opgelost. Voor en door ondernemers. Er is een nauwe band met relevante kennisinstellingen, innovatiecentra en brancheorganisaties. Het Centre of Excellence verbindt ondernemers onderling en verkleint de afstand naar kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Projecten worden gestart op vijf thema’s:

A. Duurzaam ontwerp
B. Voortvarend ondernemen
C. Big data in de stuurhut
D. Nieuwe energie
E. Slim sleutelen aan competenties

Op 7 mei 2018 is de locatie van het Binnenvaart Centre of Excellence officieel geopend op het Zwijndrecht Innovation Park. Projecten, workshops en innovatie-activiteiten vinden hier plaats, primair voor alle ondernemers in de binnenvaart. De multifunctionele ruimte ademt binnenvaart en innovatie. Een levend geheel voor en door de ondernemers. Hier kunnen projectteams aan de slag en worden bijeenkomsten georganiseerd.

Rol EDB: initiëren

 

4. Wij bouwen aan… personenvervoer over water

Het water verbindt de Drechtsteden. De drie rivieren bieden ruimte voor beroepsvaart, personenvervoer en pleziervaart. Werken, wonen en beleven. De binnenvaart en complexe logistiek zijn de grootste gebruikers van de rivieren, maar met de komst van de Waterbus is personenvervoer ook steeds belangrijker geworden. De volle potentie van het water wordt echter nog lang niet benut. De regio wil een flexibel systeem inrichten, waarbij ook op de korte afstanden veel meer gebruik wordt gemaakt van het water.
De Drechtsteden nemen het initiatief in 2019 te starten met een pilot met het doel: data verzamelen voor technische haalbaarheid en draagvlak voor extra fijnmazig vervoer over water om het gebied beter te ontsluiten. Deze proef is voor en door bedrijven. De Economic Development Board bouwt mee aan een consortium. Onderzocht wordt hoe een veelvoud aan duurzame (draagvleugel) bootjes zich gedurende de jaargetijden houdt op het water. Is het prettig reizen? Hoeveel bedrijven maken gebruik van deze bootjes om personeel op hun eigen oever af te laten zetten? Is er voldoende vraag om een commerciële exploitatie op te zetten?
Bedrijven kunnen zich aanmelden. De pilot moet leiden tot een convenant voor realisatie. Wilt u deelnemen?

Rol EDB: coördineren

5. Wij bouwen aan… digitale infrastructuur

De economische aanjager van ‘BV’ Nederland is historisch gevormd door zeehavens, luchthavens en nu de digitale havens. Nederland heeft daarin een voorttrekkersrol. De regio Drechtsteden is uniek in Nederland door haar 100 procent open glasvezelnetwerk. Dit netwerk is eigendom van bedrijven, woningcorporaties en publieke partijen. Dit biedt extra kansen. Die reiken veel verder dan snel internet en beschikbaarheid van glasvezel. Denk aan sensortechnologie, smart city en ketenpartners.

Uit een Quickscan van de Economic Development Board en Werkgevers Drechtsteden blijkt dat er meer innovaties uit het bestaande netwerk te halen zijn. De digitale glasvezelinfrastructuur kan worden ingezet voor eigen gebruik, het leveren van diensten, het afnemen van diensten of voor een combinatie van alle drie. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor onderlinge (digitale) dienstverlening.

Leren, experimenteren, denken en doen moeten dicht bij elkaar plaatsvinden in de nieuwe digitale omgeving die wordt gecreëerd. De campus, waar de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en Drechtvalley hun basis hebben, wordt de bakermat van innovaties. Het onderwijs met (technische) mbo en-hbo-opleidingen ontmoeten hier bedrijven en het ziekenhuis. De Digitale Mainport is hier randvoorwaardelijk.

Filmpje DMD

Rol EDB: initiëren

6. Wij bouwen aan… programma Hoger Onderwijs Drechtsteden

Begin 2019 bezochten bestuurders en vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam Academy. Tijdens dit bezoek kon de delegatie leren van de Rotterdamse ervaringen met Associate degree (Ad) opleidingen. Een Ad is een praktisch ingestoken tweejarige hbo-opleiding.

Er werd in kaart gebracht of dit ook voor de Drechtsteden ontwikkeld kan worden. Goede aansluiting op de opleidingsvraag vanuit de regio is hierbij essentieel. Begin februari maakten vijf onderwijsinstellingen (Hogeschool Rottedam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en Da Vinci College/HBO Drechtsteden), gemeentebesturen in de Drechtsteden en bedrijfsleven bekend gezamenlijk te werken aan hoger onderwijs dat past bij de regio. Een aantrekkelijke stage- en afstudeeromgeving wordt hierbij ook meegenomen. Het streven is om de verkenning voor de zomer af te ronden.

Rol EDB: aanjagen

7. Wij bouwen aan… Beleven in de Drechtsteden

In 2019 is Dordrecht opnieuw uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar. De kroon op het werk van velen. Deze prijs krijgt zij niet voor niets, evenementen horen echt bij de stad. Er is ruimte voor experimenten en nieuwe initiatieven. De stad valt steeds meer op. De Engelse krant The Times noemt Dordrecht een ‘verborgen juweel’ en tipt de stad als alternatief voor wie is uitgekeken op Parijs en Barcelona.

Op dit moment wonen ruim 50.000 jonge mensen (20-35 jaar) in de Drechtsteden. De generatie doe de regio toekomst geeft. Juist deze groep trekt langzaam weg naar andere steden, omdat daar simpelweg meer prikkels te halen zijn. Dat mogen we niet laten gebeuren. Er zijn reeds veel initiatieven en evenementen. Toch blijkt dat een groep young professionals hier niet of nauwelijks aan deelneemt. Hoe komt dit? Waar komt deze groep op af? Wat schrikt hen juist af?

Een aantrekkelijke stad voor en door jonge mensen zorgt op den duur dat meer jongeren hier willen wonen. Het aanbod van onderwijs en werkt speelt hierin ook een belangrijke rol. De Economic Development Board wilt jonge mensen verbinden die in dezelfde fase zitten: aan de start van hun carrière. Jonge mensen woonachtig in de Drechtsteden en werkend, in of buiten de regio. Het gaat om die mensen bereiken die echt iets van hun stad en regio willen maken en nu nog bepaalde prikkels missen.

<link naar Drechtstedelijk Waterrijk>

Rol EDB: initiëren en verbinden

8. Wij bouwen aan… oplossingen voor challenges in Delta Technology

De rivieren en haar historie hebben de Drechtsteden gevormd tot de Maritieme Topregio die zij is. Bedrijven uit het Drechtstedelijk Waterrijk zijn wereldwijd koplopers op het gebied van maritieme maakindustrie, binnenvaart en deltatechnologie. Dat is geen toeval. Drechtstedenbewoners hebben van een nood een deugd gemaakt en leven van en met het water.

Boskalis, Van Oord, Damen, IHC, Van den Herik – De Drechtsteden kent een sterk baggercluster. Om het Nederlandse cluster te versterken ten opzichte van de rest van de wereld geeft de Economic Development Board deze bedrijven de ruimte kennis te delen en samen te innoveren. Samen werken aan het schip van de toekomst met onderwijs en overheid. We willen hier experimenteren. In harmonie met de natuur.

EcoShape is reeds succesvol met Building with Nature. Ook Netics heeft stappen voorwaarts gezet in het realiseren van de Baggerfabriek Drechtsteden, waar baggerspecie wordt omgezet in bouwmateriaal met behulp van slimme technologie. De ambitie blijft om het excellente netwerk in de Drechtsteden op het gebied van Delta Technologie nog beter te benutten. Door bij elkaar te brengen en innovatieprojecten te starten. Zo ontstaat een overkoepelende innovatieagenda.

Rol EDB: initiëren

9. Wij bouwen aan… versnelling woningbouwontwikkeling

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken aan een economisch sterke regio Drechtsteden. Op vele fronten wordt voortgang geboekt in de stedelijke ontwikkeling. Kenmerkend voor succesvolle bruisende (economische) centra in Nederland en daarbuiten is een sterke verwevenheid van Wonen-Werken-Beleven-Innoveren, met een uitstekende infrastructuur, en met zuigkracht van de steden.

Ons doel is om de ‘smart industry’ te faciliteren en alle hoogwaardige dienstverlening daaromheen. Dynamische bedrijvigheid langs de oevers ontwikkelen in harmonie met de natuur. Hiermee binden we onze medewerkers aan onze bedrijven en aan onze regio. Toekomstige en huidige Drechtstedenbewoners worden gefaciliteerd met 25.000 extra woningen. Geen middelmaat meer, maar goede woningen en voorzieningen. Investeren op prikkelende locaties in de regio, zodat jongeren het uitdagend vinden bij ons te komen wonen. Wij zien kansen op het gebied van wonen en werken als we verschillende plekken langs de oevers kunnen ontwikkelen tot moderne hotspots. Hier gaan beleven, wonen en werken hand in hand. De potentie van een uniek woonklimaat wordt nu nog onvoldoende benut.

De EDB helpt het profiel van goed wonen te versterken. Hoger opgeleiden vinden steeds beter hun weg naar de regio. Maar dat gaat niet vanzelf. Het woonaanbod moet verder worden versterkt voor deze doelgroep. Dat gaat gepaard met een aantrekkelijk cultuuraanbod, nog betere scholen en de beste banen. Bedrijfsleven en overheid zetten hier samen de schouders onder.

Rol EDB: stimuleren

10. Wij bouwen aan… campusontwikkeling

Een onderscheidende kennisinfrastructuur past bij een maritieme topregio als de Drechtsteden waar innova-tie reeds diep verankerd is. Specialistische bedrijven passen van oudsher kennis en innovatief vakmanschap toe. De Campus is het knooppunt voor het ontwikkelen van deze kennis. Het onderwijs van de 21e eeuw ken-merkt zich door innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Het Leerpark staat alom bekend als het grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio.

Het is van belang voor de regio dat talent wordt aangetrokken en behouden. Deze noodzaak en ambitie wordt met name duidelijk op de Campus. Met hoogwaardig Mbo-Onderwijs en bijzondere testfaciliteiten zoals de Duurzaamheidsfabriek en de Maakfabriek. Ook zorg en zorgtechnologie nemen hierin een steeds nadrukkelijkere plaats in. Een succesvolle coöperatie zorgt voor hernieuwde verwevenheid van kennisinstitu-ten, smart industry en zorgtechnologie.

De Economic Development Board focust op het fysiek en inhoudelijk verbinden van het Leerpark, het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Naast het onderling verbinden van de parken, wordt de verbinding gelegd met het regionale bedrijfsleven. De omgeving is aantrekkelijk voor studenten en voor start-ups. Dit geeft een boost aan de regionale arbeidsmarkt en de innovatieve kenniseconomie. De Duurzaamheidsfabriek is als Fieldlab het icoon van deze ontwikkelingen en als open innovatiecentrum belangrijk in het netwerk van innovatiecentra van regionale leading firms.

Rol EDB: stimuleren

11. Wij bouwen aan… Human Capital Agenda

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken aan een economisch sterke regio Drechtsteden. Op vele fronten wordt voortgang geboekt in de stedelijke ontwikkeling. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap dragen daar significant aan bij. Een uitstekend klimaat voor opleidingen en innovatie floreert.

Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig vakman-schap. Met name in technische beroepen op MBO4 en HBO niveau. Veel werkgevers in de regio hebben moeite met het vervullen van vacatures, met name op hbo-niveau. Het tekort aan hoger opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. Van de 30.000 banen die worden gecreëerd tot 2030 zal een groot deel op HBO-niveau zijn. De Drechtsteden bouwt daarom aan een infrastructuur waarin kennis optimaal ontwik-keld kan worden.

De ambitie is in vijf jaar tijd een vraaggericht aanbod aan hbo-opleidingen te realiseren, plus een toename van het aantal hoger onderwijs-studenten in de regio met 25%. De regio kiest voor een innovatieve aanpak waarbij bedrijven actief worden betrokken bij het ontwikkelen van het curriculum.

De onderscheidende innovatie- en kennisinfrastructuur biedt kansen om de arbeidsmobiliteit in de Drecht-steden te vergroten. Hiermee neemt het arbeidspotentieel in de groeisectoren toe. Het doel: voldoen aan de groeiende vraag naar werknemers door te focussen op een leven lang leren en het aantrekken van een AD Center op HBO leerlijnen. De Drechtsteden sluiten aan bij de Human Capital agenda van de provincie Zuid- Holland.

Rol EDB: verbinden

12. Wij bouwen aan… energietransitie

Regio Drechtsteden wil koploper zijn in de energietransitie. Gedreven door onder andere het Klimaatakkoord van Parijs stelt de Drechtsteden zich tot doel om voor het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Daarmee gaan we naar een CO2 neutrale energievoorziening. In de Drechtsteden blijven we niet praten, maar gaan we vooral doen. Dit begint met een gezamenlijke strategie in de Triple Helix.

Energieneutraal betekent op jaarbasis per saldo een totaal energiegebruik van nul of lager, onder standaard klimaatcondities. Dit betreft in het gebied Drechtsteden alle gebouw- en gebruikersgebonden energiegebruik minus de opbrengst uit (lokale) duurzame bronnen, zoals hernieuwbare warmte, aardwarmte, water, zon en wind. Energiegebruik voor verkeer en vervoer wordt berekend op basis van het aantal kilometers weg, water en spoor en de intensiteit van het gebruik daarvan.

Ruim dertig vertegenwoordigers hebben hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Te weten woningstichtingen, gemeenten, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners. Voor de gebouwde omgeving richten we ons op energieneutraal in 2035. Geld nu uitgegeven aan energie, wordt geïnvesteerd in de regio. Daarmee de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en leefbaarheid versterkend.

Rol EDB: stimuleren

13. Wij bouwen aan… een ecosysteem van zorgtechnologie

< toevoegen >

Rol EDB: initiëren

14. Wij bouwen aan… het opleiden van meer lassers en fitters

ENGIE leidt op haar locatie in het Zeehavengebied in Dordrecht lassers en fitters op. Op dit moment zijn er 18 leerlingen in een mix van 10 fitters en 8 lassers bezig met een opleiding onder de vleugels van één leermeester. Per leermeester kunnen er in principe 25 mensen worden opgeleid, en hier zijn relatief eenvoudige locatie aanpassingen voor nodig.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om dit gefaseerd op te schalen naar 75 leerlingen per jaar (3 leermeesters). Van quickscan voor de haalbaarheid naar businessplan.

Aangezien meerdere bedrijven in de Drechtsteden op zoek zijn naar goed opgeleide fitters en lassers willen we dit huidige programma van ENGIE opschalen zodat ook deze andere bedrijven hier hun personeel kan laten opleiden. Hiervoor betalen ze dan alleen opleidingskosten.

Rol EDB: initiëren en aanjagen

15. Wij bouwen aan… innovatietafels met MKB

Een innovatietafel begint naar aanleiding van een idee bij ondernemers. De volgende stap is het bij elkaar halen van ondernemers om te bekijken of het idee een haalbaarheid heeft om een projectplan op los te laten. Dit wordt geïnitieerd en georganiseerd door de Werkgevers Drechtsteden. Zodra het plan concreet wordt, is het de volgende stap om te kijken welke stakeholders hierbij belangen hebben en wie er bij betrokken moeten zijn. Zodra er een concreet plan neergezet is, wordt er gekoppeld naar de ondernemersvereniging Drechtsteden. Hier wordt een subsidie aangevraagd zodat het plan in werking kan worden gezet. Stakeholders hebben in dit proces allen een eigen rol; van faciliterend tot dienstverlenend. De Economic Development Board heeft hierin als rol om een draagvlak te creëren op Drechtstedelijk niveau, waar Deal Drecht Cities de acquisitie en marketing rol heeft.

De volgende innovatietafels zijn actief:

  • Waterstof
  • 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gelden
  • 
Digital Mainport Drechtsteden

  • E-facturatie
  • Bereikbaarheid

Rol EDB: stimuleren en verbinden